CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Điều kiện áp dụng 5S-KAIZEN

1. Điều kiện áp dụng 5S

- Lãnh đạo quyết tâm cao

- Nhân viên hiểu thấu đáo ý nghĩa của 5S - KAIZEN

- Thường xuyên duy trì được chương trình

- Hệ thống khen thưởng thích hợp.

- Đầu tư, trang bị cơ sở hạ tầng cần thiết

2. Bí quyết thực hiện thành công 5S

Để đạt được 5S cần có 4 yếu tố cơ bản, đó là:

Thứ nhất: Lãnh đạo luôn cam kết và hỗ trợ trong việc hình thành các nhóm công tác và chỉ đạo thực hiện. 5S chỉ có thể thành công khi có nhận thức đúng đắn và quan tâm của lãnh đạo.

Thứ hai: Thực hiện 5S bắt đầu bằng đào tạo và huấn luyện, đào tạo cho mọi người nhận thức được ý nghĩa của các hoạt động 5S cung cấp cho họ những phương pháp thực hiện, khi đã có nhận thức và phương tiện, mọi người sẽ tự giác, chủ động tham gia.

Thứ ba: Tạo môi trường thích hợp khuyến khích tất cả mọi người tham gia

- Yếu tố cuối cùng là lặp lại vòng 5S với một tiêu chuẩn cao hơn: Thực hiện chương trình 5S là sự lặp lại không ngừng các hoạt động nhằm đảm bảo duy trì và cải tiến công tác quản lý.

0914 564 579


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208