CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Kế hoạch tư vấn xây dựng và áp dụng HTQL theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485

 

TT

Hạng_mục_công_việc

Đơn_vị_thực hiện

Tiến độ thực hiện

Tổng cộng

Tháng thứ 1

Tháng thứ 2

Tháng thứ 3

Tháng thứ 4

Tháng thứ 5

Tháng thứ 6

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Khảo sát đánh giá thực trạng nhà máy 

Tư vấn &

ban ISO

 
                                             

1

2

Đào tạo nhận thức về ISO 13485: 2012

Tư vấn &

ban ISO

 
 
                                       

2

3

Lập kế hoạch và phân công biên soạn tài liệu

Tư vấn &

ban ISO

     
 
                                       

1

4

Xây dựng/ biên soạn hệ thống tài liệu theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 13485: 2012

Tư vấn &

ban ISO

       
 
                       

8

5

Ban hành hệ thống tài liệu

Tư vấn &

ban ISO

                       
 
                     

1

6

Phổ biến chính sách và các yêu cầu chung cho toàn thể nhân viên

Tư vấn &

ban ISO

                       
 
                     

1

7

Đào tạo đánh giá viên nội bộ

Tư vấn &

ban ISO

                     

 

0914 564 579


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208