SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các công việc chính khi xây dựng hệ thống ISO 17025

Sự hỗ trợ của ITVC Toàn Cầu được thể hiện qua việc cung cấp các chuyên gia hướng dẫn, đào tạo, trợ giúp triển khai áp dụng Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Phạm vi công việc bao gồm:

 1. Đào tạo nhận thức và khái niệm chung về các yêu cầu của ISO/IEC 17025 tại những bộ phận thực hiện ISO/IEC 17025;
 2. Thiết kế Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm thoả mãn các yêu cầu của ISO/IEC 17025;
 3. Đào tạo, hỗ trợ và hướng dẫn phòng thử nghiệm trong việc lập văn bản Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm (Sổ tay quản lý Phòng thử nghiệm, các Quy trình/thủ tục và các hướng dẫn thực hiện công việc thử nghiệm);
 4. Xem xét Hệ thống văn bản/các tài liệu của Phòng thử nghiệm và giúp phòng thử nghiệm xác định hướng cải tiến thích hợp;
 5. Tổ chức đào tạo và hướng dẫn cho phòng thử nghiệm trong việc áp dụng Hệ thống Quản lý Phòng thử nghiệm trong những lĩnh vực thử nghiệm liên quan;
 6. Theo dõi, xác nhận tiến độ thực hiện Hệ thống theo Sổ tay quản lý phòng thử nghiệm và các Quy trình bằng văn bản cũng như Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025;
 7. Đào tạo cho các nhân viên của phòng thử nghiệm trong việc thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025;
 8. Cùng với đội ngũ nhân viên đánh giá nội bộ của Phòng thử nghiệm tiến hành đánh giá nội bộ để đảm bảo sự phù hợp của Hệ thống Quản lý Phòng thử nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và cùng phòng thử nghiệm đề xuất, tiến hành các biện pháp khắc phục, phòng ngừa cần thiết;
 9. Sử dụng các chuyên gia đánh giá độc lập tiến hành đánh giá trước khi đánh giá công nhận về sự phù hợp của Hệ thống Quản lý Phòng thử nghiệm;
 10. Giúp đỡ phòng thử nghiệm trong việc làm thủ tục xin cấp dấu công nhận năng lực phòng thử nghiệm của Cơ quan Công nhận VILAS;
 11. Xem xét kết quả đánh giá của Cơ quan Công nhận VILAS và giúp Phòng thử nghiệm thực hiện các biện pháp khắc phục đối với những vần đề còn tồn tại (nếu có) ;
 12. Cùng Phòng thử nghiệm nhận chứng chỉ công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 từ cơ quan Công nhận VILAS.


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208