SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam (Haiphong branch) / 0906 019 690 Mr Nam (Haiphong branch)

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga (Haiphong branch) / 0901 568 086 Ms Nga (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Yến (Haiphong branch) / 0901 515 968 Ms Yến (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Hồng Anh (Hanoi branch) / 0359399592 Ms Hồng Anh (Hanoi branch)

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các nguyên tắc xây dựng HACCP

Có 7 nguyên tắc áp dụng hệ thống HACCP (là những nguyên tắc cơ bản quyết định chất lượng bản kế hoạch HACCP và quá trình áp dụng nó tại doanh nghiệp):

Thứ nhất: Phân tích mối nguy và xác định các biện pháp phòng ngừa (cũng là nguyên tắc cơ bản của HACCP). Có thể hiểu mối nguy là các yếu tố hoặc tác nhân sinh học, hoá học hoặc vật lý trong thực phẩm có thể gây không an toàn cho con người khi dùng chúng. Để thiết lập kế hoạch phòng ngừa có hiệu quả các mối nguy tiềm ẩn trong suốt quá trình chế biến, trong nguyên liệu, thành phẩm, trong môi trường sản xuất và phải đánh giá xem chúng có phải là mối nguy đáng kể không để xác định các biện pháp phòng ngừa chúng một cách hiệu quả.

Thứ hai: Xác định điểm kiểm soát giới hạn. Điểm kiểm soát tới hạn là điểm, bước hoặc quá trình mà tại đó có thể tiến hành các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy đáng kể về an toàn thực phẩm tới mức chấp nhận được. Điểm kiểm soát tới hạn là một điểm cụ thể trong quá trình sản xuất, nơi mối nguy được hiện hữu bằng việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa,...

Thứ ba: Thiết lập các ngưỡng tới hạn (là chuẩn mực nhằm xác định ranh giới giữa mức chấp nhận và mức không thể chấp nhận về mặt an toàn). Ngưỡng tới hạn chính là ranh giới đảm bảo sản xuất, chế biến ra thực phẩm an toàn. Trong thực tế, các ngưỡng tới hạn phải là các thông số dễ kiểm soát. Không nhất thiết phải chọn các ngưỡng tới hạn trực tiếp là các mối nguy mà có thể là các yếu tố liên quan trực tiếp tới các mối nguy ta cần kiểm soát.

Thứ tư: Giám sát điểm tới hạn (là hoạt động hết sức quan trọng để đảm báo các giới hạn tới hạn không bao giờ vi phạm). Giám sát là thực hiện các quan sát, các phép đo theo trình tự định trước các thông số cần kiểm soát để đánh giá xem điểm kiểm soát tới hạn (CCP) có nằm trong tầm kiểm soát hay không.

Thứ năm: Hành động khắc phục, phải tiến hành tức thì khi phát hiện ra sự vi phạm ngưỡng tới hạn tại một CCP để chủ động dự kiến các hành động khắc phục ngay khi xây dựng kế hoạch HACCP. Phát hiện vi phạm càng nhanh thì thực hiện hành động khắc phục càng dễ dàng và lượng sản phẩm phải xử lý càng ít. Sau đó lưu trữ hồ sơ là một nhiệm vụ rất quan trọng của chương trình HACCP.

Thứ sáu: Hệ thống hồ sơ HACCP là một chứng minh rằng kế hoạch HACCP của công ty có được xây dựng chính xác và đúng thủ tục hay không, rằng kế hoạch HACCP đó có được vận hành một cách triệt để hay không. Có thể nói rằng, không có hồ sơ thì không có hệ thống HACCP, hồ sơ được lưu trữ kiểm soát không tốt thì chắc chắn hệ thống HACCP khó lòng áp dụng thành công.

Thứ bảy: Thiết lập các thủ tục thẩm định (một trong những nguyên tắc phức tạp nhất của HACCP). Mục đích của kế hoạch HACCP là ngăn ngừa các mối nguy ATTP, còn mục đích của hoạt động thẩm định là đánh giá độ tin cậy của kế hoạch HACCP và hiêu quả áp dụng nó. Trong hoạt động thẩm định gồm hoạt động thẩm định thành phần và thẩm định hệ thống. Thẩm định thành phần nhằm đánh giá độ tin cậy của một nguyên tắc nào đó của HACCP và tính hiệu quả của nó trong áp dụng và quan trọng nhất là thẩm định các điểm kiểm soát tới hạn CCP. Bên cạnh đó, phải thiết lập các thủ tục nội dung để thẩm định hệ thống. Chỉ có thẩm định hệ thống mới trả lời một cách đầy đủ rằng kế hoạch HACCP của công ty bạn có được xây dựng một cách nghiêm túc và đáng tin cậy hay không, rằng kế hoạch đó có được tuân thủ một cách triệt để và đem lại hiệu quả về ATTP hay khôngCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208