CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Máy hiệu chuẩn áp suất

Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3032-MPA (khí hóa lỏng, 0.1 đến 14 MPa)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3032-MPA (khí hóa lỏng, 0.1 đến 14 MPa)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3032-KPA (khí hóa lỏng, 100 đến 14,000 kPa)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3032-KPA (khí hóa lỏng, 100 đến 14,000 kPa)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3032-PSI (khí hóa lỏng, 10 đến 2,000 psi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3032-PSI (khí hóa lỏng, 10 đến 2,000 psi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3032-KGCM2 (khí hóa lỏng, 1 đến 140 kgf/cm)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3032-KGCM2 (khí hóa lỏng, 1 đến 140 kgf/cm)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3032-BAR (khí hóa lỏng, 1 đến 140 bar)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3032-BAR (khí hóa lỏng, 1 đến 140 bar)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3031-MPA (khí hóa lỏng, 0.1 đến 7 MPa)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3031-MPA (khí hóa lỏng, 0.1 đến 7 MPa)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3031-KPA (khí hóa lỏng, 100 đến 7,000 kPa )
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3031-KPA (khí hóa lỏng, 100 đến 7,000 kPa )
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3031-PSI (khí hóa lỏng, 10 đến 1,000 psi )
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3031-PSI (khí hóa lỏng, 10 đến 1,000 psi )
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3031-KGCM2 (khí hóa lỏng, 1 đến 70 kgf/cm)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3031-KGCM2 (khí hóa lỏng, 1 đến 70 kgf/cm)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3031-BAR (khí hóa lỏng, 1 đến 70 bar)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3031-BAR (khí hóa lỏng, 1 đến 70 bar)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3025-MPA-P (không khí, áp suất 3.5 MPa và chân không đến 100 kPa, PCU đôi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3025-MPA-P (không khí, áp suất 3.5 MPa và chân không đến 100 kPa, PCU đôi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3025-KPA-P (không khí, áp suất 3,500 kPa và chân không đến 100 kPa, PCU đôi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3025-KPA-P (không khí, áp suất 3,500 kPa và chân không đến 100 kPa, PCU đôi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3025-PSI-P (không khí, áp suất 500 psi và chân không đến 30 inHg, PCU đôi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3025-PSI-P (không khí, áp suất 500 psi và chân không đến 30 inHg, PCU đôi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3025-KGCM2-P (không khí, áp suất 35 kgf/cm² và chân không đến 760 mmHg, PCU đ
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3025-KGCM2-P (không khí, áp suất 35 kgf/cm² và chân không đến 760 mmHg, PCU đ
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3025-BAR-P (Không khí, áp suất 35 bar và chân không đến 1,000 mbar, PCU đôi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3025-BAR-P (Không khí, áp suất 35 bar và chân không đến 1,000 mbar, PCU đôi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3023-INH20-P (không khí, áp suất 800 inH2O và chân không đến 30 inHg PCU đôi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3023-INH20-P (không khí, áp suất 800 inH2O và chân không đến 30 inHg PCU đôi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3023-MBAR-P (Không khí, áp suất 2,000 mbar và chân không đến 1,000 mbar, PCU đ
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3023-MBAR-P (Không khí, áp suất 2,000 mbar và chân không đến 1,000 mbar, PCU đ
 Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3023-4-KPA (Không khí, áp suất 200 kPa và chân không đến 100 kPa, PCU đôi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3023-4-KPA (Không khí, áp suất 200 kPa và chân không đến 100 kPa, PCU đôi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3022-INH20-P (không khí, áp suất 400 inH2O và chân không đến 30 inHg, PCU đôi
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3022-INH20-P (không khí, áp suất 400 inH2O và chân không đến 30 inHg, PCU đôi
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3022-MBAR-P (không khí, áp suất và chân không đến 1,000 mbar, PCU đôi)
Máy hiệu chuẩn áp suất kiểu tải trọng Fluke P3022-MBAR-P (không khí, áp suất và chân không đến 1,000 mbar, PCU đôi)



Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208