CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Máy hiệu chuẩn nhiệt độ

Máy đọc nhiệt độ Fluke 1502A (−200 °C đến 962 °C, ±0.012 °C)
Máy đọc nhiệt độ Fluke 1502A (−200 °C đến 962 °C, ±0.012 °C)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 6024 (40 °C đến 300 °C, ±0.001°C, 42 L, bể ướt )
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 6024 (40 °C đến 300 °C, ±0.001°C, 42 L, bể ướt )
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 6022 (40 °C đến 300 °C, ±0.001°C, 42 L, bể ướt )
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 6022 (40 °C đến 300 °C, ±0.001°C, 42 L, bể ướt )
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 6020 (40 °C đến 300 °C, ±0.001°C, 27 L, bể ướt )
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 6020 (40 °C đến 300 °C, ±0.001°C, 27 L, bể ướt )
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7312 (–5 °C đến 110 °C ±0.001°C, 19L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7312 (–5 °C đến 110 °C ±0.001°C, 19L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7381 (–80 °C đến 110 °C, ±0.005°C, 15,9L, bể ướt, sâu)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7381 (–80 °C đến 110 °C, ±0.005°C, 15,9L, bể ướt, sâu)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7341 (–45 °C to 150 °C, ±0.005, 15,9L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7341 (–45 °C to 150 °C, ±0.005, 15,9L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7321 (–20 °C đến 150 °C, ±0.005, 15,9 L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7321 (–20 °C đến 150 °C, ±0.005, 15,9 L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 6331 (35 °C đến 300 °C, ±0.007, 15,9L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 6331 (35 °C đến 300 °C, ±0.007, 15,9L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7380 (–80 °C to 100 °C, ± 0.006 °C, 4L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7380 (–80 °C to 100 °C, ± 0.006 °C, 4L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7340 (–40 °C đến 150 °C, ± 0.005 °C, 9,2L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7340 (–40 °C đến 150 °C, ± 0.005 °C, 9,2L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7320 (–20 °C đến 150 °C, ± 0.005 °C, 9.2 L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7320 (–20 °C đến 150 °C, ± 0.005 °C, 9.2 L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 6330 (35 °C đến 300 °C, ± 0.005 °C, 9,2L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 6330 (35 °C đến 300 °C, ± 0.005 °C, 9,2L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7103 (-30 °C đến 125 °C , ± 0.03 °C, 1.0 L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7103 (-30 °C đến 125 °C , ± 0.03 °C, 1.0 L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7102 (35 °C đến 200 °C ,± 0.015 °C, 0.75 L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 7102 (35 °C đến 200 °C ,± 0.015 °C, 0.75 L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 6102 (35 °C đến 200 °C,± 0.02 °C , 0.75 L, bể ướt)
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 6102 (35 °C đến 200 °C,± 0.02 °C , 0.75 L, bể ướt)
Lò hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9112B (300 °C đến 1100 °C, 0.05 °C, kiểu nằm ngang)
Lò hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9112B (300 °C đến 1100 °C, 0.05 °C, kiểu nằm ngang)
Lò hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9150 (150 °C đến 1200 °C, ±0.5 °C)
Lò hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9150 (150 °C đến 1200 °C, ±0.5 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9173 (50 °C đến 700 °C , ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9173 (50 °C đến 700 °C , ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9172 (35 °C đến 425 °C , ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9172 (35 °C đến 425 °C , ± 0.005 °C)Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208