CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ

Hệ thống kiểm soát bức xạ cá nhân Polimaster
Hệ thống kiểm soát bức xạ cá nhân Polimaster
Hệ thống kiểm soát bức xạ môi trường Polimaster
Hệ thống kiểm soát bức xạ môi trường Polimaster
Thiết bị kiểm tra hàng lậu Polimaster PM1401T
Thiết bị kiểm tra hàng lậu Polimaster PM1401T
Thiết bị tìm kiếm hóa chất và đo liều bức xạ Polimaster PM2012M
Thiết bị tìm kiếm hóa chất và đo liều bức xạ Polimaster PM2012M
Thiết bị tìm kiếm hóa chất và đo liều bức xạ Polimaster PM2010M
Thiết bị tìm kiếm hóa chất và đo liều bức xạ Polimaster PM2010M
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho người đi bộ Polimaster PM5000A-12
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho người đi bộ Polimaster PM5000A-12
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho người đi bộ Polimaster PM5000A-08H
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho người đi bộ Polimaster PM5000A-08H
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho người đi bộ Polimaster PM5000A-08
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho người đi bộ Polimaster PM5000A-08
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho người đi bộ Polimaster PM5000A-04H
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho người đi bộ Polimaster PM5000A-04H
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho người đi bộ Polimaster PM5000A-04
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho người đi bộ Polimaster PM5000A-04
Phụ kiện Polimaster - Bộ chuyển đổi bên ngoài IRDA
Phụ kiện Polimaster - Bộ chuyển đổi bên ngoài IRDA
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-14
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-14
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-13
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-13
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-10H
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-10H
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-10
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-10
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-09H
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-09H
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-09
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-09
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-05H
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-05H
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-05
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-05
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-01H
Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-01HCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208