CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Cân thuỷ sản - Chống nước

Cân điện tử chống nước AND GX-32K (31kg/1g, 6.1kg/0.1g, cân đếm, chuẩn trong)
Cân điện tử chống nước AND GX-32K (31kg/1g, 6.1kg/0.1g, cân đếm, chuẩn trong)
Cân điện tử chống nước AND GX-30K (31kg/0.1g, cân đếm, chuẩn trong)
Cân điện tử chống nước AND GX-30K (31kg/0.1g, cân đếm, chuẩn trong)
Cân điện tử chống nước AND GX-20K (21kg/0.1g, cân đếm, Chuẩn trong)
Cân điện tử chống nước AND GX-20K (21kg/0.1g, cân đếm, Chuẩn trong)
Cân điện tử chống nước AND GX-12K (12kg/0.1g, cân đếm, chuẩn trong)
Cân điện tử chống nước AND GX-12K (12kg/0.1g, cân đếm, chuẩn trong)
Cân điện tử chống nước AND GX-10K (10,1kg/0.01g, cân đếm, chuẩn trong)
Cân điện tử chống nước AND GX-10K (10,1kg/0.01g, cân đếm, chuẩn trong)
Cân điện tử chống nước AND GX-8K2 (8.1kg/0.1g, 2.1kg/0.01g, cân đếm, chuẩn trong)
Cân điện tử chống nước AND GX-8K2 (8.1kg/0.1g, 2.1kg/0.01g, cân đếm, chuẩn trong)
Cân điện tử chống nước AND GX-8K (8.1kg/0.01g, cân đếm, chuẩn trong)
Cân điện tử chống nước AND GX-8K (8.1kg/0.01g, cân đếm, chuẩn trong)
Cân điện tử chống nước AND GF-32K (31kg/1g, 6.1kg/0.1g, cân đếm)
Cân điện tử chống nước AND GF-32K (31kg/1g, 6.1kg/0.1g, cân đếm)
Cân điện tử chống nước AND GF-30K (31kg/0.1g, cân đếm)
Cân điện tử chống nước AND GF-30K (31kg/0.1g, cân đếm)
Cân điện tử chống nước AND GF-20K (21kg/0.1g, cân đếm)
Cân điện tử chống nước AND GF-20K (21kg/0.1g, cân đếm)
Cân điện tử chống nước AND GF-12K (12kg/0.1g, cân đếm)
Cân điện tử chống nước AND GF-12K (12kg/0.1g, cân đếm)
Cân điện tử chống nước AND GF-10K (10,1kg/0.01g, cân đếm)
Cân điện tử chống nước AND GF-10K (10,1kg/0.01g, cân đếm)
Cân điện tử chống nước AND GF-8K2 (8.1kg/0.1g, 2.1kg/0.01g, cân đếm)
Cân điện tử chống nước AND GF-8K2 (8.1kg/0.1g, 2.1kg/0.01g, cân đếm)
Cân thủy sản Ohaus Valor 3000 V31XW301 (300g/0.1g)
Cân thủy sản Ohaus Valor 3000 V31XW301 (300g/0.1g)
Cân thủy sản Ohaus Valor 3000 V31XH2 (2kg/0.1g)
Cân thủy sản Ohaus Valor 3000 V31XH2 (2kg/0.1g)
Cân thủy sản Ohaus Valor 1000 V11P15 ( 15kg/2g)
Cân thủy sản Ohaus Valor 1000 V11P15 ( 15kg/2g)
Cân thủy sản Ohaus Valor 1000 V11P6 ( 6kg/1g)
Cân thủy sản Ohaus Valor 1000 V11P6 ( 6kg/1g)
Cân điện tử chống nước AND GF-8K (8.1kg/0.01g, cân đếm)
Cân điện tử chống nước AND GF-8K (8.1kg/0.01g, cân đếm)
Cân thủy sản Ohaus Valor 1000 V11P3 ( 3kg/0.5)
Cân thủy sản Ohaus Valor 1000 V11P3 ( 3kg/0.5)
Cân thủy sản Ohaus V21PW6, 6000g/1
Cân thủy sản Ohaus V21PW6, 6000g/1Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208