CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Chương trình đào tạo: Diễn giải tiêu chuẩn và kỹ năng đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

2016-01-05 01:45:32 | Lượt xem: 6586 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

  

NGÀY THỨ NHẤT – DIỄN GIẢI TIÊU CHUẨN
 
Giới thiệu tổng quan về Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
-     Nhận thức chung về chất lượng và quản lý chất lượng.
-     Lịch sử phát triển của Mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9000.
-     Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.
-     Giới thiệu một số nội dung thay đổi chính trong ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008: Tiếp cận, Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu.
-     Thảo luận về quản lý chất lượng.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015
Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức:
-     4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức.
-     4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm.
-     4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng.
-     4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của Hệ thống.
-     Thảo luận về bối cảnh và quản lý quá trình.
Điều khoản 5: Sự lãnh đạo
-     5.1 Sự lãnh đạo và cam kết.
-     5.2 Chính sách.
-     5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức.
-     Thảo luận về Sự lãnh đạo và cam kết.
Điều khoản 6: Hoạch định
-     6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội.
-     6.2 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL.
-     6.3 Hoạch định thay đổi.
-     Thảo luận về Quản lý rủi ro và mục tiêu.
Điều khoản 7: Hỗ trợ
-     7.1 Các nguồn lực.
-     7.2 Năng lực.
-     Thảo luận về Tri thức của tổ chức.
-     7.3 Nhận thức.
-     7.4 Trao đổi thông tin.
-     7.5 Thông tin bằng văn bản.
-     Thảo luận về Nhận thức và Kiểm soát thông tin bằng văn bản.
Điều khoản 8: Thực hiện tác nghiệp
-     8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp.
-     8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ.
-     8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ.
-     8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nguồn bên ngoài.
-     Thảo luận về Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp.
-     8.5 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.
-     8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ.
-     8.7 Kiểm soát các đầu ra không phù hợp.
-     Thảo luận về Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ và Kiểm soát các đầu ra không phù hợp.
Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện
-     9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.
-     9.2 Đánh giá nội bộ.
-     9.3 Xem xét của lãnh đạo.
-     Thảo luận về Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.
Điều khoản 10: Cải tiến
-     10.1 Khái quát.
-     10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục.
-     10.3 Cải tiến liên tục.
 
NGÀY THỨ HAI
KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ - TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
Giới thiệu về đánh giá chất lượng nội bộ
-     Khái niệm, mục đích và yêu cầu với hoạt động đánh giá nội bộ,
-     Các giai đoạn thực hiện và quản lý hoạt động đánh giá nội bộ.
Lập kế hoạch đánh giá nội bộ
-     Mục đích và các yêu cầu đối với kế hoạch đánh giá nội bộ,
-     Cơ sở và phương pháp lập kế hoạch đánh giá nội bộ,
-     Bài tập thảo luận – Lập kế hoạch đánh giá nội bộ.
Chuẩn bị đánh giá nội bộ
-     Mục đích và các yêu cầu đối với việc chuẩn bị đánh giá nội bộ,
-     Lập chương trình đánh giá nội bộ,
-     Chuẩn bị câu hỏi đánh giá,
-     Bài tập thảo luận – Lập chương trình và câu hỏi đánh giá nội bộ.
Thực hiện và báo cáo đánh giá nội bộ
-     Mục đích và các yêu cầu với việc thực hiện đánh giá nội bộ,
-     Lấy mẫu thông tin và đánh giá bằng chứng đánh giá,
-     Phân loại các phát hiện đánh giá,
-     Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo đánh giá nội bộ,
-     Bài tập thảo luận – Xem xét tình huống và báo cáo sự không phù hợp.
Theo dõi các hoạt động tiếp theo
-     Các yêu cầu với việc thực hiện hành động tiếp theo cho các phát hiện đánh giá,
-     Xem xét hoạt động đánh giá nội bộ,
-     Bài tập thảo luận – Xem xét và đóng các báo cáo sự không phù hợp.

Làm bài kiểm tra.
Đánh giá, Tổng kết khóa đào tạoCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208