CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Chương trình đào tạo "Nhận thức, Diễn giải tiêu chuẩn và Kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015"

2015-11-16 09:10:50 | Lượt xem: 8231 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC “Nhận thức, diễn giải tiêu chuẩnkỹ năng đánh giá nội bộ

Hệ thống Quản lý Môi trường theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14001:2015”

 

NGÀY THỨ NHẤT

Nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn ISO 14001:2015 

Giới thiệu tổng quan về Quản lý môi trường theo ISO 14001:2015

-        Nhận thức chung về môi trường và hệ thống quản lý môi trường.

-        Khái quát về Bộ tiêu chuẩn ISO 14000

-        Mô hình Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015.

-        Giới thiệu một số nội dung thay đổi chính trong ISO 14001:2015 so với ISO 14001:2004: Tiếp cận, Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu.

Diễn giải và phân tích tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức:

-        4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức.

-        4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm.

-        4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý môi trường.

-        4.4 Hệ thống quản lýmôi trường

-        Thảo luận về bối cảnh và quản lý theo phương pháp quá trình.

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo

-        5.1 Sự lãnh đạo và cam kết.

-        5.2 Chính sách môi trường

-        5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức.

-        Thảo luận về Sự lãnh đạo và cam kết.

Điều khoản 6: Hoạch định

-        6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội.

-        6.2 Các mục tiêu môi trường và hoạch định để đạt được mục tiêu môi trường.

-        Thảo luận về Quản lý rủi ro và mục tiêu.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

-        7.1 Các nguồn lực.

-        7.2 Năng lực.

-        7.3 Nhận thức

-        7.4 Trao đổi thông tin

-        7.5 Các thông tin dạng văn bản

-        Thảo luận về Tri thức & trao đổi thông tin của tổ chức.

Điều khoản 8: Thực hiện tác nghiệp

-        8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp.

-        8.2 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp

-        Thảo luận về Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp.

Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện

-        9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.

-        9.2 Đánh giá nội bộ.

-        9.3 Xem xét của lãnh đạo.

-        Thảo luận về Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.

Điều khoản 10: Cải tiến

-        10.1 Khái quát.

-        10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục.

-        10.3 Cải tiến liên tục.

 

NGÀY THỨ HAI

Đào tạo đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015

1.     Tổng quan về đánh giá

2.     Giao tiếp trong đánh giá

3.     Kỹ năng hoạch định chương trình đánh giá

+      Xác định về chức năng nhiệm vụ các phòng ban

+      Xác định phạm vi đánh giá một cách đầy đủ theo tần suất đánh giá đã quy định

+      Tham chiếu chính xác đến các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 có liên quan phạm vi đánh giá

+      Thực hành 1: Bài tập nhóm: Lập chương trình đánh giá

+      Chữa bài tập thực hành 1

4.     Kỹ năng chuẩn bị cho một cuộc đánh giá – Lập Checklist

+      Thực hành 2 - Bài tập nhóm: Lập Checklist

+      Đọc các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 - tham chiếu đến nội dung cần đánh giá.

+      Xác định các yêu cầu chính (key word)

+      Xác định các bằng chứng cần tìm thể hiện sự phù hợp của hệ thống

+      Xác định các câu hỏi sử dụng

+      Hoàn tất bảng checklist

5.     Thực hành đánh giá

+      Các phương pháp được sử dụng trong đánh giá nội bộ

+      Phương pháp lấy mẫu trong đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

+      Giới thiệu kỹ năng thu thập thông tin

+      Phương pháp truyền đạt thông tin

+      Các kỹ năng nên sử dụng khi đánh giá ISO 14001: 2015

+      Kỹ năng xử lý tình huống khi đánh giá

+      Những điểm cần lưu ý khi đánh giá hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

+      Thực hành 3- Bài tập nhóm: Bài tập phân tích tình huống khi đánh giá tại hiện trường

+      Xác định yêu cầu tiêu chuẩn liên quan đến tình huống

+      So sánh yêu cầu tiêu chuẩn và các dữ liệu đã có của tình huống

+      Phân tích các hành động cần phải thực hiện tiếp theo với vai trò là chuyên gia đánh giá và kết luận

+      Chữa bài tập thực hành 3

6.     Lập báo cáo đánh giá

+      Giới thiệu nguyên tắc lập báo cáo đánh giá

+      Yêu cầu của một báo cáo sự không phù hợp

+      Các lưu ý khi lập báo cáo sự không phù hợp đối với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

+      Thực hành 4- Bài tập nhóm: Viết báo cáo sự không phù hợp

+      Phân tích tình huống

+      Viết báo cáo sự không phù hợp cho từng tình huống theo dữ liệu của bài ra

+      Chữa bài tập thực hành 4

7.    Yêu cầu về năng lực đối với đánh giá viên nội bộ

8.     Hướng dẫn nâng cấp phiên bản ISO 14001:2004 lên ISO 14001:2015

9.     Tổng kết lớp học

10.  Làm bài thi cuối khóa

ITVC tự hào là đơn vị dẫn đầu và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn ISO - Để yêu cầu về dịch vụ tư vấn ISO - hãy liên lạc ngay với ITVC Toàn Cầu - các bạn sẽ nhận được những tư vấn hữu ích và dịch vụ tốt nhất.
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208