CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Chương trình đào tạo diễn giải các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng Bộ quy tắc EICC trong doanh nghiệp

2016-09-11 03:35:50 | Lượt xem: 4348 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

ITVC Toàn Cầu xin gửi tới quý vị chương trình đào tạo đào tạo diễn giải các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng  Bộ quy tắc EICC trong doanh nghiệp - thời lượng 02 ngày tại Hà Nội như sau:

NGÀY THỨ NHẤT

Giới thiệu tổng quan về bộ quy tắc EICC

Diễn giải các điều khoản của bộ quy tắc

 

Điều khoản A: Lao động

1.    Tự Do Lựa Chọn Việc Làm

2.    Lao Động Trẻ Em

3.    Giờ Làm Việc

4.    Tiền Lương và Phúc Lợi

5.    Đối Xử Nhân Đạo

6.    Không Phân Biệt Đối Xử

7.    Tự Do Lập Hội

-     Thảo luận các yêu cầu về lao động

Điều khoản B: Sức khỏe và an toàn

1.    An Toàn Lao Động

2.    Chuẩn Bị Cho Tình Huống Khẩn Cấp

3.    Thương Tích và Bệnh Nghề Nghiệp

4.    Vệ Sinh Công Nghiệp

5.    Công Việc Yêu Cầu Thể Lực

6.    Bảo Vệ Máy Móc

7.    Vệ Sinh, Thực Phẩm và Nhà Ở

8.    Phổ Biến Về Sức Khỏe và An Toàn

-     Thảo luận các yêu cầu về sức khỏe và an toàn.

Điều khoản C: Môi trường

1.    Giấy Phép và Báo Cáo Môi Trường

2.    Phòng Chống Ô Nhiễm và Giảm Sử Dụng Tài Nguyên

3.    Các Chất Độc Hại

4.    Nước Thải và Chất Thải Rắn

5.    Phát Thải Ra Không Khí

6.    Hạn Chế Vật Liệu

7.    Kiểm Soát Nước Mưa

8.    Tiêu Thụ NL và Phát Thải Khí Nhà Kính

-     Thảo luận các yêu cầu về môi trường

 


NGÀY THỨ HAI

Nhắc lại nội dung ngày 1

Diễn giải các điều khoản của bộ quy tắc (tiếp)

 

Điều khoản D: Đạo đức

1.    Liêm Chính Trong Kinh Doanh

2.    Lợi Thế Không Phù Hợp

3.    Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

4.    Tiết Lộ Thông Tin

5.    Kinh Doanh, Quảng Cáo và Cạnh Tranh Công Bằng

6.    Bảo Vệ Danh Tính và Không Trả Đũa

7.    Phân Nguồn Khoáng Sản Có Trách Nhiệm

8.    Quyền riêng tư

-     Thảo luận các yêu cầu về đạo đức.

Điều khoản E: Hệ thống quản lý

1.    Cam Kết Của Công Ty

2.    Trách Nhiệm Giải Trình và Trách Nhiệm Quản Lý

3.    Yêu Cầu của Pháp Luật và Yêu Cầu của Khách hàng

4.    Đánh Giá Rủi Ro và Quản Lý Rủi Ro

5.    Các Mục Tiêu Cải Thiện

6.    Đào tạo

7.    Truyền Đạt Thông Tin

8.    Sự Tham Gia và Phản Hồi Của Người Lao Động

9.    Đánh Giá tuân thủ

10.  Quy Trình Hành Động Khắc Phục

11.  Hồ Sơ và Sổ Sách

12.  Trách Nhiệm Đối Với Nhà Cung Cấp

-     Thảo luận các yêu cầu về hệ thống quản lý

Hướng dẫn xây dựng áp dụng bộ quy tắc EICC

-     Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu theo yêu cầu của Bộ quy tắc EICC

-     Lên danh mục các khóa đào tạo truyền thông cho người lao động về vấn đề lao động, môi trường, an toàn

-     Một số chú ý chung về vấn đề khắc phục hiện trường

-     Thảo luận về việc áp dụng bộ quy tắc EICC

 

Làm bài kiểm tra.

Đánh giá, Tổng kết khóa đào tạo
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208