CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Chương trình đào tạo cập nhật, diễn giải các yêu cầu và hướng dẫn chuyển đổi theo ISO 9001:2015

2015-10-01 01:13:12 | Lượt xem: 3850 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

  

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC

Cập nhật, diễn giải các yêu cầu và hướng dẫn chuyển đổi theo ISO 9001:2015

 

NGÀY THỨ NHẤT

 

Giới thiệu tổng quan về Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

 

-       Nhận thức chung về chất lượng và quản lý chất lượng.

-       Lịch sử phát triển của Mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9000.

-       Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.

-       Giới thiệu một số nội dung thay đổi chính trong ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008: Tiếp cận, Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu.

-       Thảo luận về quản lý chất lượng.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức:

 

-       4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức.

-       4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm.

-       4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng.

-       4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của Hệ thống.

-       Thảo luận về bối cảnh và quản lý quá trình.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Điều khoản 5: Sự lãnh đạo

 

-       5.1 Sự lãnh đạo và cam kết.

-       5.2 Chính sách.

-       5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức.

-       Thảo luận về Sự lãnh đạo và cam kết.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Điều khoản 6: Hoạch định

 

-       6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội.

-       6.2 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL.

-       6.3 Hoạch định thay đổi.

-       Thảo luận về Quản lý rủi ro và mục tiêu.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Điều khoản 7: Hỗ trợ

 

-       7.1 Các nguồn lực.

-       7.2 Năng lực.

-       Thảo luận về Tri thức của tổ chức.

Tổng hợp các nội dung đào tạo Ngày Thứ nhất

 

 

NGÀY THỨ HAI

 

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Điều khoản 7: Hỗ trợ (tiếp theo)

 

-       7.3 Nhận thức.

-       7.4 Trao đổi thông tin.

-       7.5 Thông tin bằng văn bản.

-       Thảo luận về Nhận thức và Kiểm soát thông tin bằng văn bản.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Điều khoản 8: Thực hiện tác nghiệp

 

-       8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp.

-       8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ.

-       8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ.

-       8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nguồn bên ngoài.

-       Thảo luận về Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Điều khoản 8: Thực hiện tác nghiệp (tiếp theo)

 

-       8.5 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.

-       8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ.

-       8.7 Kiểm soát các đầu ra không phù hợp.

-       Thảo luận về Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ và Kiểm soát các đầu ra không phù hợp.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện

 

-       9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.

-       9.2 Đánh giá nội bộ.

-       9.3 Xem xét của lãnh đạo.

-       Thảo luận về Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Điều khoản 10: Cải tiến

 

-       10.1 Khái quát.

-       10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục.

-       10.3 Cải tiến liên tục.

Hướng dẫn cập nhật và chuyển đổi HTQLCL theo ISO 9001:2015

Đánh giá, Tổng kết khóa đào tạo

Làm bài kiểm tra.

 

Mời các bạn click vào link để tham khảo Danh mục tài liệu theo yêu cầu của ISO 9001: 2015

 

ITVC tự hào là đơn vị dẫn đầu và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn ISO - Để yêu cầu về dịch vụ tư vấn ISO - hãy liên lạc ngay với ITVC Toàn Cầu - các bạn sẽ nhận được những tư vấn hữu ích và dịch vụ tốt nhất.

 

 
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208