CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

VDA 6.3 – Các câu hỏi thường gặp - FAQ – Issue: January 2021 (ENGLISH)

2021-02-17 05:00:35 | Lượt xem: 3599 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

ITVC Toàn Cầu xin giới thiệu với các bạn các câu hỏi thường gặp đối với tiêu chuẩn VDA 6.3 (VDA 6.3 – Các câu hỏi thường gặp - FAQ – Issue: January 2021 (ENGLISH))

 

 

Mời các bạn quan tâm - download bản tiếng anh theo link: VDA 6.3 – Các câu hỏi thường gặp - FAQ – Issue: January 2021 (ENGLISH) 

Tổng hợp và cập nhật bởi:

Đội ngũ tư vấn & đào tạo:

- Chuyên gia tư vấn & đào tạo Phạm Xuân Cảnh và nhóm tư vấn của ITVC Toàn Cầu.


Nội dung của các câu hỏi thường gặp đối với tiêu chuẩn VDA 6.3 (VDA 6.3 – Các câu hỏi thường gặp - FAQ – Issue: January 2021 (ENGLISH)) như sau:

1. Có những cơ hội đào tạo nào liên quan đến việc đào tạo VDA 6.3 với tư cách là đánh giá viên đánh giá quá trình?

Có một khóa đào tạo tiêu chuẩn kéo dài bốn ngày để nâng cao trình độ ban đầu của cả đánh giá viên nội bộ và bên ngoài (nhà cung cấp):

"VDA 6.3 - Phê chuẩn cho đánh giá viên đánh giá quá trình" (ID 315)

Sau khi tham dự và thành công trong bài kiểm tra kiến thức, Giấy chứng nhận Đủ tiêu chuẩn sẽ được cấp, được coi là bằng chứng kỹ thuật về năng lực đánh giá viên.

Đánh giá viên thực hiện đánh giá cho các tổ chức khác với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài cũng yêu cầu Chứng chỉ VDA 6.3. Ngoài ra, còn có một số yêu cầu dành riêng cho khách hàng vượt ra ngoài các yêu cầu được nêu trong tiêu chuẩn VDA 6.3. Trong những trường hợp như vậy, một Chứng chỉ VDA 6.3 gốc được yêu cầu làm bằng chứng kỹ thuật - ví dụ như đối với các chuyên gia đánh giá quá trình nội bộ. Chứng chỉ này có thể được đăng ký, dựa trên hoạt động sau:

"VDA 6.3 - Ngày thi tuyển đánh giá viên đánh giá quá trình được chứng nhận" (ID 353)

Sau khi kiểm tra thành công (70% câu trả lời đúng), chứng chỉ sẽ được cấp với số hiệu đã đăng ký, cùng với thẻ đánh giá viên liên quan. Đây là bằng chứng kỹ thuật về năng lực đánh giá viên.

Chứng chỉ có giá trị trong vòng ba năm kể từ ngày thi. Trước khi chứng chỉ hết hạn, bạn phải nộp đơn xin gia hạn để được cấp chứng chỉ mới, chứng chỉ này sẽ có hiệu lực trong ba (3) năm. Mô tả chi tiết sẽ được nêu trong Câu hỏi thường gặp từ 17 đến 20.

Cập nhật từ VDA 6.3 (2010) lên VDA 6.3 (2016)

Tiêu chuẩn VDA 6.3 đã được sửa đổi vào năm 2016 và vì điều này mà một giai đoạn chuyển tiếp đã được thiết lập, hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2018. Trong giai đoạn này, tất cả các chuyên gia đánh giá quá trình VDA 6.3 hiện tại đã có cơ hội cập nhật lên phiên bản mới trong một ngày:

"VDA 6.3 - Đào tạo nâng cấp: từ VDA 6.3 (2010) lên VDA 6.3 (2016)" (ID 333)

Sau khi tham dự và thành công trong bài kiểm tra kiến thức, một giấy chứng nhận đủ điều kiện sẽ được cấp. Kết hợp với các bằng chứng kỹ thuật đã được cấp - Chứng chỉ VDA 6.3 (2010) hoặc Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn VDA 6.3 (2010) Mô-đun BII ("Vòng đời sản phẩm") - chứng chỉ được coi là đã cập nhật. Sau đó không cần phải có Chứng chỉ VDA 6.3 (2016) mới cho đến khi hết hạn sử dụng của VDA 6.3 (2010) hiện có.

Đối với các đánh giá viên đánh giá quá trình không tham gia Khóa đào tạo nâng cấp VDA 6.3 kéo dài một ngày trước ngày 30 tháng 6 năm 2018, vẫn có thể cập nhật chứng chỉ VDA 6.3 (2010) của họ. Điều này bắt buộc phải tham dự khóa đào tạo hai ngày sau đây:

"VDA 6.3 - Đào tạo năng lực cho đánh giá viên đánh giá quá trình được chứng nhận" (341)

Các yêu cầu mới đối với chứng chỉ VDA 6.3 (2016) từ năm 2020 trở đi

Việc bắt đầu của tiêu chuẩn VDA 6.3 (2016) đã sửa đổi và chứng chỉ chuyên môn liên quan của đánh giá viên đánh giá quá trình VDA 6.3 (2016) đánh dấu năm thứ ba vào năm 2020. Điều này có nghĩa là các chứng chỉ VDA 6.3 (2016) đầu tiên đã gần hết hiệu lực, vì chu kỳ hiệu lực của chứng chỉ VDA 6.3 của VDA QMC cấp kéo dài trong ba năm. Để duy trì chứng chỉ VDA 6.3 (2016), các yêu cầu mới đã được đặt ra đối với các đánh giá viên đánh giá quá trình hiện có theo VDA 6.3.

Việc đào tạo và phát triển chuyên môn của VDA QMC đã thực hiện nghiên cứu thị trường trên toàn thế giới về ngành công nghiệp ô tô trong khuôn khổ các cân nhắc này nhằm nhận được phản hồi trực tiếp từ ngành về năng lực của các chuyên gia đánh giá quá trình VDA 6.3 trong lĩnh vực này. Một kết luận của nghiên cứu này là các công cụ cốt lõi của ô tô, có nghĩa là các phương pháp và công cụ chất lượng ô tô được sử dụng không đầy đủ.

Vì lý do này và song song với việc hết hiệu lực của chứng chỉ đầu tiên VDA 6.3 (2016), các yêu cầu về cả duy trì và trình độ ban đầu (kiểm tra) của đánh giá viên đánh giá quá trình theo VDA 6.3 (2016) đã được điều chỉnh và chủ đề về các công cụ cốt lõi dành cho ô tô đã được điều chỉnh. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về vấn đề này trong Câu hỏi thường gặp số 17 đến 20.

Tuy nhiên, quá trình để các đánh giá viên đánh giá quá trình hiện có VDA 6.3 (2010) cập nhật trình độ của họ lên phiên bản sửa đổi VDA 6.3 (2016) cũng đã kết thúc. Do đó, đánh giá viên đánh giá quá trình VDA 6.3 (2010) phải hoàn toàn đủ điều kiện để nhận chứng chỉ mới VDA 6.3 (2016). Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về vấn đề này trong Câu hỏi thường gặp số 17 đến 20.

2. Làm thế nào để được phép thực hiện bài kiểm tra VDA 6.3?

Giấy phép tham dự ngày kiểm tra VDA 6.3 được cấp sau khi yêu cầu kiểm tra được gửi thành công. Khách hàng của VDA QMC có thể nộp hồ sơ qua trang Internet sau: www.vda-qmc-learning.de/module/antragsbearbeitung/forms/vda6.3_examinationday_new_2020.php

Các đối tác cấp phép của VDA QMC cung cấp cho khách hàng của họ các cách đăng ký khác - ví dụ như một biểu mẫu PDF có thể được tải xuống từ trang internet của chính họ hoặc qua e-mail nếu cần

3. Có thể tham dự kỳ thi VDA 6.3 (2016) nếu bạn không (chưa) đáp ứng các yêu cầu?

Không, bạn chỉ có thể tham dự kỳ thi VDA 6.3 (2016) nếu đơn đăng ký đã được VDA QMC hoặc đối tác cấp phép chấp thuận. Sau đó, bạn không được nộp đơn tiếp theo.

4. Những yêu cầu nào để xin phép thực hiện bài kiểm tra VDA 6.3?

- Chứng chỉ về trình độ đào tạo “VDA 6.3 - Trình độ chuyên môn đánh giá quá trình (2016)”

- Bằng chứng về việc hoàn thành chứng chỉ đánh giá viên ít nhất ba ngày dựa trên DIN EN ISO 19011

- Bằng chứng kiến thức về các Công cụ cốt lõi ngành Ô tô

- Bằng chứng về kinh nghiệm chuyên môn toàn thời gian ít nhất năm năm tại công ty sản xuất, ít nhất hai năm quản lý chất lượng (bảng dữ liệu cá nhân).

5. Chứng chỉ đánh giá viên nào được công nhận để được phép thực hiện bài kiểm tra VDA 6.3?

Việc đào tạo đánh giá viên theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO / TS hoặc IATF 16949, đánh giá viên DGQ, đánh giá viên EOQ, v.v. được chấp nhận đạt trình độ đánh giá viên theo VDA 6.3.

Nói chung, một khóa đào tạo ít nhất ba ngày phải được hoàn thành, từ bất kể nhà cung cấp đào tạo nào.

6. Bằng chứng về các cuộc đánh giá đã được thực hiện có thể thay thế cho tiêu chuẩn đánh giá viên được yêu cầu không?

Không. Các cuộc đánh giá đã được thực hiện không thay thế bất kỳ chứng chỉ đánh giá viên nào đối với DIN EN ISO 19011.

7. Làm thế nào để chứng minh chuyên môn về các công cụ cốt lõi ngành ô tô?

Khóa đào tạo "Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho người đánh giá hệ thống và quá trình" (ID 417) và chứng chỉ VDA "Chuyên gia công cụ cốt lõi ô tô" (ID 415 và 416 và có thể là 450) được công nhận. Ngoài ra, cần phải có bằng chứng về khóa đào tạo tối thiểu hai ngày về Công cụ chính dành cho ngành ô tô của một nhà cung cấp đào tạo khác cũng như việc vượt qua bài kiểm tra trực tuyến về Công cụ cốt lõi dành cho ngành ô tô. Nếu bài kiểm tra không được vượt qua, khóa học "Công cụ cốt lõi ngành ô tô cho đánh giá viên đánh giá hệ thống và quá trình" (ID 417) phải được hoàn thành.

Ngoài những bằng chứng này, 5-ADP-certificate cũng được chấp nhận. Các đánh giá viên bên thứ 3 của IATF đã hoàn thành thành công tất cả các bài thi lại liên quan đến các công cụ cốt lõi sau bài kiểm tra chính có chứng chỉ này. Xin lưu ý: Số chứng chỉ này phải bắt đầu bằng “5-ADP”, không phải “4-ADP”.

8. Làm thế nào để truy cập Bài kiểm tra trực tuyến về Công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC?

Bài kiểm tra trực tuyến về Công cụ cốt lõi ngành ô tô VDA QMC dành cho tất cả khách hàng trên trang web VDA QMC:

https://vda-qmc.de/en/training-and-professional-development/automotive-core-tools-online-quiz/

https://vdaqmccoretools.blinkit.de/start/register/bvYNKHbcvrLLvo7dm

Các đối tác cấp phép của VDA QMC cũng cung cấp Bài kiểm tra Trực tuyến về Công cụ cốt lõi ngành Ô tô cho khách hàng bằng phiên bản ngôn ngữ ưa thích của họ (tiếng Đức, tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khu vực) trên trang web của họ. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với đối tác cấp phép tương ứng của VDA QMC trong khu vực của bạn: https://vda-qmc.de/en/training-and-professional-development/training-license-partners/

9. Bài kiểm tra trực tuyến về công cụ cốt lõi ngành ô tô VDA QMC hoạt động như thế nào?

Trước tiên, bạn phải đăng ký trên trang mục của Bài kiểm tra trực tuyến về các công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC với tên, họ và địa chỉ e-mail của bạn. Sau khi bạn truy cập vào cổng bài kiểm tra, bạn phải đọc thông tin sơ bộ về khóa học của bài kiểm tra và chủ động đồng ý với các điều khoản sử dụng.

Chỉ khi đó bạn mới có thể hoàn thành Bài kiểm tra trực tuyến về Công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC, bao gồm 30 câu hỏi, trong đó ít nhất 70% (21 câu hỏi) phải được trả lời đúng. Mỗi câu hỏi có bốn câu trả lời khả dĩ, chỉ một câu trả lời đúng. Tổng cộng có 60 phút để trả lời 30 câu hỏi. Sau khi câu trả lời được gửi đi, kết quả sẽ được hiển thị ngay lập tức (đạt / không đạt). Sau khi hoàn thành thành công Bài kiểm tra trực tuyến về các công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC, có tùy chọn tải xuống tài liệu PDF làm bằng chứng.

10. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho Bài kiểm tra trực tuyến về các công cụ cốt lõi ngành ô tô VDA QMC là gì?

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên làm bài kiểm tra trực tuyến về các công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC mà không có sự chuẩn bị trước. Các bên quan tâm nên xem qua các công cụ cốt lõi riêng lẻ của VDA và AIAG cũng như VDA-AIAG-FMEA hài hòa trước khi đăng ký tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến.

Sử dụng tổng quan sau, đánh giá viên có thể xác định các điểm mà họ có thể cần được cập nhật: 

Method

Source

Advanced Quality Planning / Product Development Process

VDA Volume Maturity Level Assurance for New Parts (MLA)

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) and Special Characteristics

AIAG & VDA FMEA Handbook and VDA Volume Special Characteristics

Statistical evaluation of measuring systems (MSA)

VDA Volume 5 - Capability of Measurement Systems

Statistical Process Control (SPC)

Economical Process Design and Process Control (VDA Volume 4)

Sample Processing Methods

VDA Volume 2 - Production Process and Product Approval (PPA)

Control Plan

IATF 16949

Problem solving techniques

VDA Volume 8D - Problem Solving in 8 Disciplines

11. Câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến về các công cụ cốt lõi ngành ô tô VDA QMC có thể được lặp lại bao lâu một lần?

Chỉ có thể thực hiện Trắc nghiệm trực tuyến về Công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC một lần, điều đó có nghĩa là không được phép lặp lại.

12. Phải làm gì nếu không qua Bài kiểm tra trực tuyến về Công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC?

Nếu không qua Bài kiểm tra trực tuyến về Công cụ cốt lõi ngành ô tô VDA QMC, nhưng cần có bằng chứng tương ứng về kiến thức chuyên môn về Công cụ cốt lõi ngành ô tô để phê duyệt hoặc duy trì chứng chỉ VDA 6.3 (2016), thì khóa đào tạo “Công cụ cốt lõi ngành ô tô cho đánh giá viên đánh giá hệ thống và quá trình”(ID 417) phải được hoàn thành.

13. Có thể đăng ký lại Bài kiểm tra trực tuyến về các công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC không?

Nếu Bài kiểm tra trực tuyến về các công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC đã được hoàn thành, điều này có nghĩa là khách hàng đã tích cực đồng ý với các điều khoản sử dụng của VDA QMC. Vì vậy, người tham gia phải biết rằng không được phép lặp lại.

Trong trường hợp có một đăng ký mới, VDA QMC sẽ phát hiện ra rằng đó là một nỗ lực gian lận. Do đó, chỉ có nỗ lực đầu tiên của một ứng cử viên thi trực tuyến được đánh giá. Mỗi lần thử tiếp theo được phân loại là “không thành công” ngay cả khi kết quả là đạt.

14. Tại sao phải vượt qua bài kiểm tra trực tuyến về các công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC ngoài ít nhất hai ngày đào tạo về các công cụ dành riêng cho ô tô?

Bằng cách cung cấp Bài kiểm tra trực tuyến về Công cụ cốt lõi ngành ô tô thông qua VDA QMC và các đối tác cấp phép của nó, các đánh giá viên VDA 6.3 (2016) tiềm năng hoặc hiện tại có thể kiểm tra và xác nhận kiến thức chuyên môn về Công cụ lõi ngành ô tô của họ. Nhờ việc chuẩn hóa truy vấn này, giấy chứng nhận thành công cho Bài kiểm tra trực tuyến về các công cụ cốt lõi ngành ô tô VDA QMC có giá trị trên toàn thế giới như là bằng chứng chính thức cho người đánh giá, đối với lĩnh vực chủ đề hiện đại này. Tính năng chất lượng mới này mang lại cho chứng chỉ VDA 6.3 (2016) một cấp độ cao hơn so với trước đây và do đó, những người được cấp chứng chỉ cũng có danh tiếng tốt hơn trong chuỗi cung ứng ô tô.

15. Tại sao Bài kiểm tra trực tuyến về các công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC phải được chứng minh và ít nhất hai ngày đào tạo về các công cụ dành riêng cho ô tô?

Theo DIN EN ISO 19011, chương 7.6, đánh giá viên được khuyến khích liên tục nâng cao năng lực của mình, VD: bằng cách tham gia đào tạo. Do VDA QMC yêu cầu hai ngày đào tạo về lĩnh vực công cụ cốt lõi ngành ô tô, các chuyên gia đánh giá quá trình hiện tại và tiềm năng VDA 6.3 (2016) phải đáp ứng yêu cầu này.

16. Có thể đăng ký tham gia kỳ kiểm tra VDA 6.3 (2016) mà không có bằng chứng về kinh nghiệm chuyên môn năm năm không?

Từ ba năm kinh nghiệm chuyên môn (tốt nhất là trong các công ty sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô), thời gian đào tạo của công ty có thể được xem xét.

Thời gian học việc tại công ty được tính vào kinh nghiệm chuyên môn của ứng viên với tỷ lệ 50%, và chỉ dành cho những ứng viên đã hoàn thành khóa học kép / học nghề kỹ thuật tại công ty sản xuất.

Thời gian thực tập tại công ty, thời gian là sinh viên thực tập, v.v ... trong suốt quá trình học các chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ không thể được tính vào kinh nghiệm chuyên môn của ứng viên.

Về nguyên tắc, chỉ có thể tham dự kỳ thi nếu tất cả các yêu cầu đã được đáp ứng và đơn đăng ký dự thi đã được VDA QMC hoặc đối tác cấp phép chính thức chấp thuận (xem Câu hỏi thường gặp số 3).

17. Làm thế nào để Chứng chỉ VDA 6.3 được gia hạn?

Việc gia hạn Chứng chỉ luôn được cấp sau khi yêu cầu kiểm tra được thực hiện thành công. Khách hàng của VDA QMC có thể nộp hồ sơ qua trang Internet sau: https://www.vda-qmc-learning.de/module/antragsbearbeitung/forms/vda6.3_renewal_new_2020.php

Các đối tác cấp phép của VDA QMC cung cấp cho khách hàng của họ các cách đăng ký khác - ví dụ như dưới dạng PDF, có thể tải xuống từ trang Internet của chính họ hoặc qua e-mail nếu cần.

Nếu Giấy chứng nhận VDA 6.3 (2016) đã được nhận từ đối tác cấp phép của VDA QMC, yêu cầu gia hạn cũng có thể được gửi cho đối tác cấp phép khác.

Sau khi đã được gia hạn, Giấy chứng nhận mới sẽ có giá trị trong vòng ba năm nữa kể từ ngày Giấy chứng nhận cũ hết hạn.

18. Phải nộp bằng chứng gì để được gia hạn Giấy chứng nhận VDA 6.3?

1. Bằng chứng về thời hạn hiệu lực:

- Bản sao Chứng chỉ VDA 6.3 (2016) hiện tại

và / hoặc

- Bản sao thẻ đánh giá viên hiện tại

2. Bằng chứng về kinh nghiệm đánh giá

- Ít nhất 5 (năm) cuộc đánh giá quá trình và / hoặc phân tích tiềm năng (ít nhất 10 ngày đánh giá) với tư cách là đánh giá viên chịu trách nhiệm trong thời gian có hiệu lực của văn bằng. Đánh giá quá trình nội bộ cũng như bên ngoài cũng được chấp nhận.

hoặc là

- Chứng chỉ tham dự “VDA 6.3 - Hội thảo dành cho đánh giá viên đánh giá quá trình được chứng nhận” (ID 341)

3. Chứng minh kiến thức về Công cụ cốt lõi ngành ô tô

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về “Công cụ cốt lõi ngành ô tô cho đánh giá viên đánh giá hệ thống và quá trình” (ID 417) hoặc

- Chứng chỉ tham dự / chứng chỉ VDA đủ điều kiện “Chuyên gia công cụ cốt lõi ngành ô tô” (ID 415, 416 và có thể là ID 450)

hoặc là

- Bằng chứng đã vượt qua Bài kiểm tra trực tuyến về “Công cụ cốt lõi ngành ô tô” **)

**) Nếu không vượt qua được bài kiểm tra, bạn phải hoàn thành khóa đào tạo "Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên đánh giá hệ thống và quá trình" (ID 417).

19. Chi phí gia hạn Giấy chứng nhận là bao nhiêu?

Chi phí cho VDA QMC hiện là € 165 cộng với thuế VAT, đối với các đối tác cấp phép, mức giá sẽ khác và sẽ được thông báo theo yêu cầu.

20. Điều gì xảy ra nếu yêu cầu gia hạn Giấy chứng nhận VDA 6.3 không được gửi đúng thời hạn?

Bạn vẫn có thể yêu cầu gia hạn tối đa ba tháng sau khi chứng chỉ hết hạn. Sau khi được cấp đổi, chứng chỉ mới có giá trị trong thời hạn ba năm kể từ ngày hết hạn của chứng chỉ cũ. Nếu chứng chỉ đã hết hạn hơn ba tháng, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu duy trì (bằng chứng về kinh nghiệm đánh giá và kiến thức chuyên môn về các công cụ cốt lõi ngành ô tô, xem Câu hỏi thường gặp số 17), phải thực hiện lại bài kiểm tra VDA 6.3 (2016) .

Sau khi đủ tiêu chuẩn cấp đổi chứng chỉ và đạt yêu cầu trong kỳ thi mới, chứng chỉ mới có giá trị trong ba năm kể từ ngày thi.

21. Bài kiểm tra kiến thức của khóa đào tạo "Công cụ cốt lõi ngành ô tô cho đánh giá viên đánh giá hệ thống và quá trình" (ID 417) đã không đạt. Có thể tham gia kỳ thi VDA 6.3 (2016) không?

Để được tham gia kỳ thi VDA 6.3 (2016), bạn phải có chứng chỉ đào tạo về khóa đào tạo "Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên đánh giá hệ thống và quá trình". Điều này có nghĩa là bài kiểm tra kiến thức phải được thông qua trước khi phê duyệt bài kiểm tra VDA 6.3, nếu không, nó phải được lặp lại.

22. Các khóa đào tạo VDA 6.3 có được tổ chức bằng tiếng Anh không?

Tại Đức, các đối tác cấp phép sau cung cấp chứng chỉ VDA 6.3 bằng tiếng Anh:

EnconAcademy, Wildau, Đức:

www.enconacademy.de,

E-Mail: armin.obstbaum@enconacademy.de

TopQM-Systems GmbH, Schefflenz, Đức

www.topqm.de/schulung-und-training,

E-Mail: schulung@topqm.de

TUV SUD Akademie GmbH, Munich, Đức

www.tuvsud.com/de-de/store/academy/management-systems/quality-management-automotive/1111315

E-Mail: akademie@tuev-sued.de

Chứng chỉ VDA 6.3 bằng tiếng Anh cũng được cung cấp tại Vương quốc Anh bởi

SMMT

2680 Kings Court, The Crescent Birmingham Business Park Birmingham, B37 7YE, Nước Anh

E: enquiries@industryforum.co.uk

www.industryforum.co.uk

23. Nếu kỳ thi VDA 6.3 (2016) trước đây bị trượt, nghĩa là trước khi các yêu cầu mới được đưa ra vào đầu năm 2020, thì có cần phải đáp ứng các yêu cầu mới trước khi thi lại không?

Không, sau khi được cấp phép tham gia bài kiểm tra VDA 6.3 (2016), nó sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi kỳ kiểm tra được thông qua hoặc cho đến khi VDA 6.3 được sửa đổi lại.

24. Bao lâu thì có thể làm lại bài kiểm tra VDA 6.3 (2016) một lần nữa?

Bài kiểm tra VDA 6.3 (2016) có thể được lặp lại thường xuyên theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau lần thử thứ ba, chúng tôi khuyên bạn nên tham gia khóa đào tạo "VDA 6.3 - Trình độ chuyên môn với tư cách là Người đánh giá quá trình" một lần nữa.

25. Điều gì xảy ra nếu ứng viên không thể tham dự Khóa đào tạo Nâng cấp VDA 6.3 hoặc Khóa đào tạo Năng lực VDA 6.3? Làm thế nào mà anh ta / cô ta có thể đủ điều kiện về nội dung của VDA 6.3 (2016) mới?

Nếu người nộp đơn không tham gia khóa đào tạo nâng cấp VDA 6.3 hoặc khóa đào tạo năng lực VDA 6.3, họ phải hoàn thành chứng chỉ với tư cách là Người đánh giá quá trình VDA 6.3 (2016) từ đầu (xem Câu hỏi thường gặp số 1).

26. Làm thế nào để một giảng viên VDA 6.3 đã được phê duyệt của VDA QMC hoặc đối tác cấp phép chính thức có thể gia hạn Chứng chỉ VDA 6.3 (2016) của họ?

Một giảng viên được phê duyệt VDA 6.3 (2016) cũng phải chứng minh năm đánh giá quá trình bắt buộc và / hoặc phân tích tiềm năng để gia hạn chứng chỉ VDA 6.3 (2016) của họ. Kiến thức chuyên môn về các công cụ cốt lõi ngành ô tô phải được lập thành văn bản theo các yêu cầu chung đối với người đánh giá quá trình (xem Câu hỏi thường gặp 17) hoặc bằng cách tham gia vào một trong các hiệu chuẩn giảng viên chính thức của VDA QMC cho khóa đào tạo "Các công cụ cốt lõi cho đánh giá viên đánh giá hệ thống và quá trình”(ID 417).


Để đăng ký đào tạo đánh giá quá trình theo VDA 6.3 (VDA 6.3 process audit) – hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Tầng 6 Tòa nhà Thương mại, Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Tel: 02253 261 208 / Hotline: 0914 564 579

Fax: 02253 292 718
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208