CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Tư vấn EICC - Phần E - Hệ thống quản lý

2016-11-05 10:37:48 | Lượt xem: 4714 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Để duy trì, kiểm soát sự tuân thủ và thực hiện cải tiến liên tục - Bên tham gia EICC phải thiết lập hệ thống quản lý theo yêu cầu của Phần E - Hệ thống quản lý.

E. HỆ THỐNG QUẢN LÝ

E1) Cam kết của công ty

          E1.1 Chính sách/quy tắc phù hợp và hiệu quả) được xác nhận bởi quản lý điều hành, bao gồm: A) Lao động B) Sức khỏe và An toàn C) Môi trường và D) Đạo đức.

E2) Trách nhiệm quản lý và trách nhiệm

          E2.1 Trách nhiệm và quyền hạn đầy đủ và có hiệu quả được xác định và phân công cho tất cả nhân viên / công nhân (quản lý cao cấp cho người lao động) để thực hiện hệ thống quản lý và việc tuân thủ các luật, quy định và quy tắc liên quan đến: A) Lao động B) Sức khỏe và An toàn C) Môi trường và D) Đạo đức.

          E2.2 Một đánh giá quản lý đầy đủ và có hiệu quả và quá trình cải tiến liên tục cho A) Lao động, B) Sức khỏe và An toàn, C) Môi trường và D) thực hiện và quản lý các hệ thống đạo đức được thành lập

E3) Yêu cầu pháp lý và khách hàng

          E3.1 Một quá trình tuân thủ đầy đủ và hiệu quả để giám sát, nhận biết, hiểu và đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định và yêu cầu của khách hàng liên quan đến: A) Thành lập Lao động B) Sức khỏe và An toàn C) Môi trường và D) Đạo đức.

E4) Đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro  

          E4.1 Một quá trình quản lý rủi ro thích hợp và hiệu quả để xác định, đánh giá và giảm thiểu / giảm / kiểm soát rủi ro của nó trong các lĩnh vực: A) Lao động B) Sức khỏe và An toàn C) Môi trường và D) Đạo đức.

E5) Mục tiêu cải thiện

          E5.1 Một quá trình quản lý thực hiện đầy đủ và hiệu quả cho A) Lao động, B) Sức khỏe và an toàn, và D) Đạo đức, bao gồm thiết lập hiệu suất () Mục tiêu và mục tiêu cải thiện, phát triển và thực hiện các kế hoạch cải tạo, thường xuyên rà soát tiến độ hướng tới mục tiêu đạt được, và có sự điều chỉnh thích hợp nếu cần thiết được đặt ra

E6) Đào tạo

          E6.1 Một quá trình đào tạo đầy đủ và hiệu quả được thiết lập cho tất cả các nhà quản lý / nhân viên trên tất cả các chính sách / thủ tục / liên quan đến công việc và các khía cạnh mục tiêu hoạt động liên quan đến A) Lao động, B) Sức khỏe và An toàn C) Môi trường, và D) Đạo đức

E7) Giao tiếp

          E7.1 Quá trình báo cáo/truyền thông đầy đủ và hiệu quả cho nhân viên / quản lý, nhà cung cấp và khách hàng đối với A) Lao động, C) Môi trường, và D) chính sách Đạo đức, thực hành và hiệu suất được đưa ra

E8) Tham gia và phản hồi của người lao động

          E8.1 Đưa ra quy trình khiếu nại/phàn nàn cho người lao động đầy đủ và hiệu quả theo đó người lao động có thể giao tiếp một cách bí mật về các khiếu nại/phàn nàn liên quan đến công việc mà không sợ bị trả thù hoặc đe dọa

          E8.2 Đưa ra quá trình có sự tham gia/hỏi ý kiến người lao động đầy đủ và có hiệu quả theo đó người quản lý lao động có thể khuyến khích sự tham gia và phản hồi của người lao động thông qua các kênh khác nhau tại chỗ

E9) Kiểm tra và đánh giá

          E9.1 Một quá trình tự kiểm tra đầy đủ và hiệu quả để đánh giá định kỳ sự phù hợp với Bộ luật EICC bao gồm việc tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành liên quan đến: A) Lao động B) Sức khỏe và An toàn C) Môi trường và D) Đạo đức.

E10) Quy trình hành động khắc phục

          E10.1 Đã thành lập một quá trình hành động khắc phục đầy đủ và hiệu quả để khắc phục sự không phù hợp với Bộ luật EICC bao gồm không tuân thủ pháp luật được xác định qua kiểm tra nội bộ hay bên ngoài, đánh giá, kiểm tra, điều tra và đánh giá, trong đó có nguyên nhân gốc rễ, khắc phục và hành động phòng ngừa để giải quyết sự không tuân thủ hoặc Thông báo vi phạm có đi đúng hướng hay hoàn thành đối với A) Lao động B) Sức khỏe và An toàn C) Môi trường và D) Đạo đức.

E11) Tài liệu và hồ sơ

          E11.1 Tài liệu hướng dẫn đầy đủ và có hiệu quả và hồ sơ cho A) Lao động, B) Sức khỏe và An toàn, C) Môi trường và các hệ thống quản lý D) Đạo đức được duy trì và mức độ phù hợp của truy cập được thực hiện để đảm bảo sự riêng tư.

E12) Trách nhiệm của nhà cung cấp

          E12.1 Yêu cầu quy định của EICC đã được thông báo cho các nhà cung cấp chính cấp tiếp theo

          E12.2 Một quá trình có hiệu quả để đảm bảo rằng các nhà cung cấp chính tầng tiếp theo triển khai quy định của EICC  

Chúng tôi sẽ thông tin đến cho các bạn về các nội dung yêu cầu của EICC về:

- Mục A - Lao động

- Mục B - Sức khỏe và an toàn

- Mục C - Môi trường

- Mục D - Đạo đức

Mời các bạn click vào các link trên để theo dõi.

Để sử dụng dịch vụ tư vấn EICC - Quý vị hãy liên hệ ngay với ITVC Toàn Cầu để được tư vấn các thông tin hữu ích và dịch vụ tốt nhất.

 

0914 564 579
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208