CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Download tiêu chuẩn IATF 16949:2016

2016-12-10 11:20:23 | Lượt xem: 12419 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 - tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng cho nghành ô tô (QMS), được phát hành bởi Tổ chức chuyên biệt về tự động hóa quốc tế (International Automotive Task Force - IATF) vào ngày 03/10/2016. Phiên bản này sẽ thay thế hoàn toàn tiêu chuẩn ISO / TS 16949:2009, với giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào ngày 14/9/2018.

Để giúp quý vị tìm hiểu về nội dung tiêu chuẩn này - chúng tôi gửi quý vị các đề mục như dưới đây:

(do tính bảo mật của tiêu chuẩn - chúng tôi chỉ gửi nội dung đề mục để tham khảo - Nếu các bạn muốn các thông tin cụ thể về tiêu chuẩn này - xin vui lòng liên lạc:

Công ty TNHH ITVC Toàn Cầu

Phòng tư vấn ISO

Tel: 0313 261 208 / 0313 292 718

Email: itvc.haiphong@itvc-global.com)

 

0914 564 579

Download tiêu chuẩn IATF 16949:2016, tiêu chuẩn IATF 16949:2016, IATF 16949:2016, tư vấn IATF 16949:2016,

nội dung của IATF 16949:2016, cách áp dụng IATF 16949:2016, nâng cấp IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 - TABLE OF CONTENTS

1                 SCOPE

1.1               SCOPE – AUTOMOTIVE SUPPLEMENTAL TO ISO 9001:2015

2                 NORMATIVE REFERENCES

2.1               NORMATIVE AND INFORMATIVE REFERENCES

3                 TERMS AND DEFINITIONS

3.1               TERMS AND DEFINITIONS FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

4                 CONTEXT OF THE ORGANIZATION

4.1               UNDERSTANDING THE ORGANIZATION AND ITS CONTEXT

4.2               UNDERSTANDING THE NEEDS AND EXPECTATIONS OF INTERESTED PARTIES

4.3               DETERMINING THE SCOPE OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

4.3.1            Determining the scope of the quality management system – supplemental

4.3.2            Customer-specific requirements

4.4               QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND ITS PROCESSES

4.4.1.1         Conformance of products and processed

4.4.1.2         Product safety

5                 LEADERSHIP

5.1               LEADERSHIP AND COMMITMENT

5.1.1            GENERAL

5.1.1.1         Coporate responsibility

5.1.1.2         Process effectiveness and efficiency

5.1.1.3         Process owners

5.1.2            CUSTOMER FOCUS

5.2               POLICY

5.2.1            ESTABLISHING THE QUALITY POLICY

5.2.2            COMMUNICATING THE QUALITY POLICY

5.3               ORGANIZATIONAL ROLES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES

5.3.1            Organizational roles, responsibilities, and authorities – supplemental

5.3.2            Responsibility and authority for product requirements and corrective actions

6                 PLANNING

6.1               ACTIONS TO ADDRESS RISKS AND OPPORTUNITIES

6.1.1            AND 6.1.2

6.1.2.1         Risk analysis

6.1.2.2         Preventive action

6.1.2.3         Contingency plans

6.2               QUALITY OBJECTIVES AND PLANNING TO ACHIEVE THEM

6.2.1            AND 6.2.2

6.2.2.1         Quality objectives and planning to achieve them – supplemental

6.3               PLANNING OF CHANGES

7                 SUPPORT

7.1               RESOURCES

7.1.1            GENERAL

7.1.2            PEOPLE

7.1.3            INFRASTRUCTURE

7.1.3.1         Plant, facility, and equipment planning

7.1.4            ENVIRONMENT FOR THE OPERATION OF PROCESSES

7.1.4.1         Environment for the operation of processes – supplemental

7.1.5            MONITORING AND MEASURING RESOURCES

7.1.5.1         GENERAL

7.1.5.1.1      Measurement systems analysis

7.1.5.2         MEASUREMENT TRACEABILITY

7.1.5.2.1      Calibration/verification records

7.1.5.3         Laboratory requirements

7.1.5.3.1      Internal laboratory

7.1.5.3.2       External laboratory

7.1.6            ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE

7.2               COMPETENCE

7.2.1            Competence – supplemental

7.2.2            Competence – on-the-job training

7.2.3            Internal auditor competency

7.2.4            Second-party auditor competency

7.3               AWARENESS

7.3.1            Awareness – supplemental

7.3.2            Employee motivation and empowerment

7.4               COMMUNICATION

7.5               DOCUMENTED INFORMATION

7.5.1            GENERAL

7.5.1.1         Quality management system documentation

7.5.2            CREATING AND UPDATING

7.5.3            CONTROL OF DOCUMENTED INFORMATION

7.5.3.1         AND 7.5.3.2

7.5.3.2.1      Record retention

7.5.3.2.2      Engineering specifications

8                 OPERATION

8.1               OPERATIONAL PLANNING AND CONTROL

8.1.1            Operational planning and control - supplemental

8.1.2            Confidentiality

8.2               REQUIREMENTS FOR PRODUCTS AND SERVICES

8.2.1            CUSTOMER COMMUNICATION

8.2.1.1         Customer communication – supplemental

8.2.2            DETERMINING THE REQUIREMENTS FOR PRODUCTS AND SERVICES

8.2.2.1         Determining the requirements for products and services – supplemental

8.2.3            REVIEW OF THE REQUIREMENTS FOR PRODUCTS AND SERVICES

8.2.3.1

8.2.3.1.1      Review of the requirements for products and services – supplemental

8.3.3.1.2      Customer-designated special characteristics

8.3.3.1.3      Organization manufacturing feasibility

8.2.4            CHANGES TO REQUIREMENTS FOR PRODUCTS AND SERVICES

8.3               DESIGN AND DEVELOPMENT OF PRODUCTS AND SERVICES

8.3.1            GENERAL

8.3.1.1         Design and development of products and services – supplemental

8.3.2            DESIGN AND DEVELOPMENT PLANNING

8.3.2.1         Design and development planning – supplemental

8.3.2.2         Product design skills

8.3.2.3         Development of products with embedded software

8.3.3            DESIGN AND DEVELOPMENT INPUTS

8.3.3.1         Product design input

8.3.3.2         Manufacturing process design input

8.3.3.3         Special characteristics

8.3.4            DESIGN AND DEVELOPMENT CONTROLS

8.3.4.1         Monitoring

8.3.4.2         Design and development validation

8.3.4.3         Prototype programme

8.3.4.4         Product approval process

8.3.5            DESIGN AND DEVELOPMENT OUTPUTS

8.3.5.1         Design and development outputs – supplemental

8.3.5.2         Manufacturing process design output

8.3.6            DESIGN AND DEVELOPMENT CHANGES

8.3.6.1         Design and development changes – supplemental

8.4               CONTROL OF EXTERNALLY PROVIDED PROCESSED, PRODUCTS AND SERVICES

8.4.1            GENERAL

8.4.1.1         General – supplemental

8.4.1.2         Supplier selection process

8.4.1.3         Customer-directed sources (also known as “Directed-Buy”)

8.4.2            TYPE AND EXTENT OF CONTROL

8.4.2.1         Type and extent of control – supplemental

8.4.2.2         Statutory and regulatory requirements

8.4.2.3         Supplier quality management system development

8.4.2.3.1      Automotive product-related software or automotive products with embedded software

8.4.2.4         Supplier monitoring

8.4.2.4.1      Second-party audits

8.4.2.5         Supplier development

8.4.3            INFORMATION FOR EXTERNAL PROVIDERS

8.4.3.1         Information for external providers – supplemental

8.5               PRODUCTION AND SERVICE PROVISION

8.5.1            CONTROL OF PRODUCTION AND SERVICE PROVISION

8.5.1.1         Control plan

8.5.1.2         Standardized work – operator instructions and visual standards

8.5.1.3         Verification of job set-ups

8.5.1.4         Verification after shutdown

8.5.1.5         Total productive maintenance

8.5.1.6         Management of production tooling and manufacturing, test, inspection tooling and equipment

8.5.1.7         Production scheduling

8.5.2            IDENTIFICATION AND TRACEABILITY

8.5.2.1         Identification and traceability – supplemental

8.5.3            PROPERTY BELONGING TO CUSTOMERS OR EXTERNAL PROVIDERS

8.5.4            PRESERVATION

8.5.4.1         Preservation – supplemental

8.5.5            POST-DELIVERY ACTIVITIES

8.5.5.1         Feedback of information from service

8.5.5.2         Service agreement with customer

8.5.6            CONTROL OF CHANGES

8.5.6.1         Control of changes – supplemental

8.5.6.1.1      Temporary change of process controls

8.6               RELEASE OF PRODUCTS AND SERVICES

8.6.1            Release of products and services – supplemental

8.6.2            Layout inspection and functional testing

8.6.3            Appearance items

8.6.4            Verification and acceptance of conformity of externally provided products and services

8.6.5            Statutory and regulatory conformity

8.6.6            Acceptance criteria

8.7               CONTROL OF NONCONFORMING OUTPUTS

8.7.1.1         Customer authorization for concession

8.7.1.2         Control of nonconforming product – customer-specified process

8.7.1.3         Control of suspect product

8.7.1.4         Control of reworked product

8.7.1.5         Control of repaired product

8.7.1.6         Customer notification

8.7.1.7         Nonconforming product disposition

9                 PERFORMANCE EVALUATION

9.1               MONITORING, MEASUREMENT, ANALYSIS AND EVALUATION

9.1.1            GENERAL

9.1.1.1         Monitoring and measurement of manufacturing processes

9.1.1.2         Identification of statistical tools

9.1.1.3         Application of statistical concepts

9.1.2            CUSTOMER SATISFACTION

9.1.2.1         Customer satisfaction - -supplemental

9.1.3            ANALYSIS AND EVALUATION

9.1.3.1         Prioritization

9.2               INTERNAL AUDIT

9.2.1            AND 9.2.2

9.2.2.1         Internal audit programme

9.2.2.2         Quality management system audit

9.2.2.3         Manufacturing process audit

9.2.2.4         Product audit

9.3               MANAGEMENT REVIEW

9.3.1            GENERAL

9.3.1.1         Management review – supplemental

9.3.2            MANAGEMENT REVIEW INPUTS

9.3.2.1         Management review inputs – supplemental

9.3.3            MANAGEMENT REVIEW OUTPUTS

9.3.3.1         Management review outputs – supplemental

10                IMPROVEMENT

10.1             GENERAL

10.2             NONCONFORMITY AND CORRECTIVE ACTION

10.2.1          AND 10.2.2

10.2.3          Problem solving

10.2.4          Error-proofing

10.2.5          Warranty management systems

10.2.6          Customer complaints and field failure test analysis

10.3             CONTINUAL IMPROVEMENT

10.3.1          Continual improvement – supplemental

 

ANNEX A:    CONTROL PLAN

A.       PHASES OF THE CONTROL PLAN

B.       ELEMENTS OF THE CONTROL PLAN

ANNEX B:    BIBLIOGTAPHY – SUPPLEMENTAL AUTOMOTIVE
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208