CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng

2014-10-08 09:42:18 | Lượt xem: 73 | Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng

-       Đạt 100% doanh thu theo kế hoạch hàng năm. Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới.

-      Đảm bảo đủ nhân lực và thiết bị để thực hiện đạt 100% chất lượng, tiến độ và an toàn các dự án tư vấn, không có khiếu nại lớn của khách hàng.

-       Cải tiến hệ thống quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, giảm chi phí, tiết kiệm vật tư, cải thiện đời sống người lao động và đảm bảo nhuận chung của toàn công ty đạt 20%/ năm. Không ngừng đào tạo tăng cường nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

-       Giải quyết triệt để 100% các khiếu nại của khách hàng (nếu có).

Mục tiêu chất lượng của Công ty được theo dõi và đánh giá hàng tháng. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch hàng năm, yêu cầu các Bộ phận chức năng; đội, nhóm trực thuộc tiến hành xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch và biện pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị mình.
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208