CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Bảng so sánh các điều khoản của ISO 9001:2015 với ISO 9001:2008

2015-09-01 05:02:25 | Lượt xem: 10925 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Đến tháng 9/2015 - phiên bản ISO 9001:2015 sẽ chính thức được ban hành. Để giúp các bạn có được các thông tin cơ bản về các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - ITVC Toàn Cầu tổng hợp và giới thiệu tới các bạn bảng so sánh các điều khoản của ISO 9001:2015 với ISO 9001:2008 như sau:

Bảng so sánh các điều khoản của ISO 9001:2015 với ISO 9001:2008

Các điều khoản của
Bản thảo ISO 9001: 2015
Các điều khoản của
Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
0
Lời giới thiệu
0
Lời giới thiệu
1
Phạm vi
1
1.1
1.2
Phạm vi áp dụng
Khái quát
Áp dụng
2
Tài liệu viện dẫn
2
Tài liệu viện dẫn
3
Thuật ngữ và định nghĩa
3
Thuật ngữ và định nghĩa
4
Bối cảnh của tổ chức
4
Không có
4.1
Hiểu về bối cảnh của tổ chức
4.1
Không có
4.2
Hiểu về nhu cầu và mong đợi của các bên hữu quan
4.2
Không có
4.3
Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
1.2
Không có
4.4
Hệ thống quản lý chất lượng
4
Hệ thống quản lý chất lượng
5
Lãnh đạo
5
Trách nhiệm của lãnh đạo
5.1
Lãnh đạo & cam kết
5.1
Cam kết của lãnh đạo
5.2
Chính sách
5.3
Chính sách chất lượng
5.3
Vai trò của tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn
5.5.1
Trách nhiệm và quyền hạn
6
Hoạch định
5.4
Hoạch định
6.1
Nhận biết rủi ro và cơ hội

Không có
6.2
Mục tiêu chất lượng và kế hoạch để đạt được mục tiêu
5.4.1
Mục tiêu chất lượng
6.3
Hoạch định và kiểm soát sự thay đổi

Không có
7
Hỗ trợ

Không có
7.1
Nguồn lực
6
Quản lý nguồn lực
7.1.1
Khái quát

Không có
7.1.2
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc
6.3
6.4
Cơ sở hạ tầng
Môi trường làm việc
7.1.3
Giám sát và thiết bị đo
7.6
Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường
7.1.4
Yêu cầu về kiến thức

Không có
7.2
Năng lực
6.2.2
Năng lực nhận thức và đào tạo
7.3
Nhận thức
6.2.2
Năng lực nhận thức và đào tạo
7.4
Trao đổi thông tin
5.5.3
Trao đổi thông tin nội bộ
7.5
Thông tin được tài liệu hóa

Không có
7.5.1
Khái quát

Không có
7.5.2
Thiết lập và cập nhật

Không có
7.5.3
Kiểm soát tài liệu hóa
4.2.3
Kiểm soát tài liệu
8
Hoạt động
7
Tạo sản phẩm
8.1
Kế hoạch hoạt động và kiểm soát

Không có
8.2
Các tương tác với khách hàng và các bên liên quan

Không có
8.2.1
Xác định các yêu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm
7.2.1
Xác định các yêu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm
8.2.2
Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm
7.2.2
Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm
8.2.3
Trao đổi thông tin với khách hàng
7.2.3
Trao đổi thông tin với khách hàng
8.3
Sự chuẩn bị sẵn sàng hoạt động

Không có
8.4
Kiểm soát các quá trình hoặc sản phẩm bên ngoài

Không có
8.5
Kiểm soát thiết kế
7.3
Thiết kế và phát triển
8.5.1
Định nghĩa

Không có
8.5.2
Phân tích

Không có
8.5.3
Áp dụng

Không có
8.5.4
Thẩm tra & thẩm định
7.3.5
7.3.6
Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển
Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển
8.5.5
Chuyển giao và hoạt động

Không có
8.6
Áp dụng / ngoại lệ
1.2
Áp dụng
8.6.1
Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
7.5.1
Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
8.6.2
Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ
7.5.2
Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ
8.6.3
Nhận biết và xác định nguồn gốc
7.5.3
Nhận biết và xác định nguồn gốc
8.6.4
Theo dõi và đo lường sản phẩm
8.2.4
Theo dõi và đo lường sản phẩm
8.6.5
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
8.3
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
8.6.6
Kiểm soát tài sản bên ngoài

Không có
8.6.7
Bảo toàn sản phẩm
7.5.4
Bảo toàn sản phẩm
8.6.8
Các hoạt động sau giao hàng
7.5.1
Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
9
Đánh giá việc thực hiện

Không có
9.1
Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
8
Đo lường, phân tích và cải tiến
9.1.1
Khái quát
8.1
Khái quát
9.1.2
Sự hài lòng khách hàng
8.2.1
Sự thỏa mãn của khách hàng
9.1.3
Phân tích dữ liệu
8.4
Phân tích dữ liệu
9.2
Đánh giá nội bộ
8.2.2
Đánh giá nội bộ
9.3
Xem xét của lãnh đạo
5.6
Xem xét của lãnh đạo
10
Cải tiến
8.5
Cải tiến
10.1
Sự không phù hợp và hành động khắc phục
8.2.2
8.5.2
Đánh giá nội bộ
Hành động khắc phục
10.2
Cải tiến liên tục
8.5.1
Cải tiến liên tục

 

Để giúp quý vị nâng cấp phiên bản ISO 9001:2015 - ITVC Toàn Cầu cung cấp dịch vụ sau:

1. Dịch vụ đào tạo nhận thức chung + diễn giải tiêu chuẩn + đánh giá nội bộ - Tiêu chuẩn ISO9001:2015

Thời lượng: 03 ngày.(0.5 ngày nhận thức chung, 1.5 ngày diễn giải tiêu chuẩn, 1 ngày đánh giá nội bộ)

Mục đích: Khách hàng hiểu về tiêu chuẩn mới, thực hiện đánh giá nội bộ theo các điều khoản của tiêu chuẩn mới. Khách hàng sẽ tự nâng cấp hệ thống hiện tại.

2. Dịch vụ tư vấn nâng cấp phiên bản:

Phạm vi công việc như sau:

- Khảo sát, GAP analysis (02 ngày)

- Đào tạo nhận thức chung + diễn giải tiêu chuẩn (2 ngày)

- Hướng dẫn chỉnh sửa tài liệu, update các tài liệu mới theo yêu cầu của tiêu chuẩn

- Hướng dẫn áp dụng

- Đào tạo đánh giá viên nội bộ + thực hành đánh giá nội bộ

- Hướng dẫn khắc phục phòng ngừa.

Thời gian: Thực hiện trong 01- 02 tháng tùy quy mô hệ thống

Để yêu cầu về dịch vụ tư vấn ISO - Mời quý vị liên lạc với ITVC Toàn Cầu để nhận được ý kiến tư vấn hữu ích và dịch vụ tốt nhất.
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208