CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tin tức dịch vụ giám định

Thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

2015-12-07 02:31:14 | Lượt xem: 7682 | Tin tức dịch vụ giám định

Trình tự cấp giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

Tên thủ tục Cấp Giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 
Trình tự thực hiện * Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công thương.
* Bước 2: Trong thời gian 04 (bốn) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở Công thương  thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn để hoàn chỉnh hồ sơ (thời hạn giải quyết hồ sơ không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân phải hoàn chỉnh hồ sơ)
* Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn mười sáu (16) ngày làm việc Sở Công thương sẽ tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp. Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và thời hạn hoàn thành.
* Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công thương.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ)

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ + Công văn đề nghị của tổ chức, cá nhân: Theo mẫu tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT, ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương.
+ Biện pháp gồm 05 (năm) bản, trường hợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm theo yêu cầu của cơ quan thẩm định: Theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT, ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương.
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc phương án sản xuất kinh doanh gồm 01 (một) bản sao có xác nhận của cơ sở, dự án hóa chất.
+ Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức, cá nhân. 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Sở Công thương
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận hoặc văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do không cấp Giấy xác nhận. 
Lệ phí (nếu có) Chưa quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai + Công văn đề nghị của tổ chức, cá nhân: Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT, ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương;
+ Hướng dẫn xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT, ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương;
+ Giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT, ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Các trường hợp phải xây dựng Biện pháp
1. Dự án hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp trước khi dự án chính thức hoạt động.
2. Cơ sở hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP.
3. Các hóa chất chưa có khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính + Luật Hóa chất ngày 21/11/2007;
+ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP, ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
+ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP, ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP;
+ Thông tư số 20/2013/TT-BCT, ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208